Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3

Algemene voorwaarden Hebbes Academy

Detrainingsacteurs.nl is een onderdeel van de Hebbes Academy, deze algemene voorwaarden zijn daardoor ook van toepassing op DeTrainingsacteurs.nl 

Voorwaarden van toepassing
1. Op alle met HebbesAcademy (lees; Hebbes Academy én/of DeTrainingsacteurs.nl) gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij anders overeengekomen. Wanneer de opdrachtgever de overeengekomen training(-en) mondeling, telefonisch, schriftelijk danwel per e-mail bevestigt, verklaart deze impliciet akkoord te zijn met deze voorwaarden. In de navolgende tekst dient HebbesAcademy telkens gelezen te worden als de HebbesAcademy en de ter uitvoering van de overeenkomst door de HebbesAcademy ingeschakelde derden.
Op alle met de HebbesAcademy gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen
2.1 Met HebbesAcademy gesloten overeenkomsten leiden voor de HebbesAcademy tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij HebbesAcademy gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van HebbesAcademy verlangd kan worden.

2.2 Als de HebbesAcademy voor de uitvoering van een met HebbesAcademy gesloten overeenkomst derden inschakelt, is HebbesAcademy gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, zoals de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.3 Voorzover HebbesAcademy voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is HebbesAcademy uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Plaatsing/toelating
3.1 Door HebbesAcademy aangeboden opleidingen (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij de trainingen kunnen we bij onvoldoende aanmeldingen verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar plaatsen indien de lessen op hetzelfde niveau plaatsvinden. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

3.2 Toelating tot een opleiding of plaatsing op de website kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure van HebbesAcademy, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst.

Annuleren/ontbinden/opzeggen
4.1.1 Annulering van meer dan 3 maanden vooraf is kosteloos. Bij annulering binnen 3 maanden is men de aanbetaling als administratie-/ annuleringskosten verschuldigd. Indien het gehele bedrag reeds is betaald wordt 80% van de betaling geretourneerd. Indien er nog niets is betaald wordt 20% in rekening gebracht.
Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd maar minimaal €150,-.
Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.
Met inachtneming van het in 3.2 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.
Er wordt geen restitutie verleend bij het vroegtijdig of tussentijds verlaten van de cursus door de cursist.
In uitzonderlijke gevallen (bepaald door HebbesAcademy) en in overleg is deelname op een later tijdstip mogelijk.

Indien HebbesAcademy haar afspraken niet kan nakomen door overmacht (bijvoorbeeld natuurrampen, epidemieën, oorlogen en/of ziekte) kunnen de lessen worden gevolgd op een later tijdstip. Het is ook mogelijk verschillende groepen bij elkaar te plaatsen indien dit past in het lesprogramma. Eventuele uitval mag maximaal 10% zijn, daarna zorgt HebbesAcademy voor een gelijkwaardige vervanger of verplaatsing van de activiteiten binnen uiterlijk één jaar.

Maatwerk
4.1.2 Bij annulering van door HebbesAcademy op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleidingen/trainingen/cursussen (al dan niet in-company ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door de HebbesAcademy gemaakte (door HebbesAcademy te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door HebbesAcademy gemaakte kosten.

4.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

4.3 Als de met HebbesAcademy gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt de met HebbesAcademy gesloten overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen). Een dergelijke overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging over en weer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Betaling
5.1 Alle door HebbesAcademy opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente, en zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

5.2 Als van HebbesAcademy meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (op verzoek te ontwikkelen opleidingen, grote aantallen deelnemers etc.) kan HebbesAcademy voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.

Concurrentiebeding
6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Intellectuele eigendom
7.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door HebbesAcademy ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft HebbesAcademy houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.
7.2 Alle rechten van beeld-en geluidsmateriaal wat door HebbesAcademy wordt geproduceerd is gerechtigd zonder overleg vooraf de beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden zoals haar website(s) of promotie DVD’s of andere kanalen.
7.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is HebbesAcademy. te allen tijde gerechtigd om de handelsnaam HebbesAcademy op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Aansprakelijkheid
8.1 HebbesAcademy danwel de acteur of trainer in opdracht van HebbesAcademy, is niet aansprakelijk voor psychisch disfunctioneren, leed of fysiek letsel bij de deelnemer, beschadigingen of vermissing van persoonlijke eigendommen, beschadiging van de door de opdrachtgever verleende werkruimte of in bruikleen gegeven materialen.
De opdrachtgever vrijwaart HebbesAcademy geheel van aanspraken van derden of van deelnemers, die door de opdrachtgever zijn aangemeld, t.a.v. de hierboven beschreven gebeurtenissen tenzij hierbij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de acteur en/of trainer in dienst van HebbesAcademy. Als HebbesAcademy gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

8.2 Voor zover fysieke activiteiten deel uit maken van de met HebbesAcademy gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Recht
9. In geval van een geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij een geschil wordt eerst mediation toegepast door een voor beide partijen acceptabele mediator. Pas en indien dit niet tot een oplossing leidt, wordt een gerechtelijke oplossing gezocht.

Persoonsregistratie
10. Deze voldoet aan de AVG.

AVG Hebbes Academy

Detrainingsacteurs.nl is een onderdeel van de HebbesAcademy, deze privacy verklaring is daardoor ook van toepassing op DeTrainingsacteurs.nl            

HebbesAcademy (lees; HebbesAcademy én/of DeTrainingsacteurs.nl) verwerkt persoonsgegevens.
Zodra u ons uw gegevens verstrekt slaan wij deze op doordat u gebruikt maakt van de diensten van HebbesAcademy en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan HebbesAcademy verstrekt. HebbesAcademy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 
-       Uw voor- en achternaam
-       Uw telefoonnummer
-       Uw e-mailadres
-       Bijlages (bijv. ervaring en CV)
 
Waarom HebbesAcademy gegevens nodig heeft
HebbesAcademy verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, ter bevestiging van een training, opdracht en/of nadere informatie te kunnen verstrekken met betrekking tot een training of opdracht.
Uw gegevens worden bewaart zolang u bent ingeschreven bij DeTrainngsacteurs.nl. Indien u zich heeft uitgeschreven worden uw gegevens nog één maand bewaard en daarna volledig verwijderd. Indien u gebruik heeft gemaakt van onze diensten/trainingen worden alleen uw gegevens 7 jaar bewaard op de administratie server. Dit ALLEEN voor belastingtechnische doeleinde (IB47) en daarna worden alle gegevens verwijderd.

Delen met anderen
HebbesAcademy verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Bij hoge uitzondering alléén indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Let wel, iedereen die op de openbare website van DeTrainingsacteurs.nl kijkt, kan de gegevens zien die u zelf heeft geplaatst. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt te allen tijde uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen middels een mail naar info @ hebbesmedia.nl.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen één week, op uw verzoek reageren. (vakantie uitgezonderd)

Beveiligen
HebbesAcademy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van HebbesAcademy en DeTrainingsacteurs.nl maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certicicaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met HebbesAcademy via info @ hebbesmedia.nl.
Vestigingsadres:
Loopstraat 2
5293NA Gemonde

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
32042697

Telefoon:
06 53 136 103

Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of onduidelijk is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website van Hebbes Academy, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website(s) te kunnen raadplegen. 

De informatie op de website van Hebbes Academy wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.